Vilken styrelse vill inte arbeta effektivt nå så bra resultat som möjligt?

Förmodligen väldigt få. Ändå upplever vi allt för ofta att styrelsearbetet präglas av prestige och ineffektiva och ganska tråkiga möten.

Varför inte pröva att göra lite annorlunda? Här är några konkreta tips på vägen:

1. Trygghet. En förutsättning för ett gott samtal är att ledamöterna känner sig bekväma i gruppen.

2. En god miljö. Hur och var man sitter påverkar samtalet och att ha tillgång till kaffe/te, frukt eller vatten kan göra att man känner sig mer bekväm. Skapa bästa förutsättningarna i de rum/miljöer du använder.

3. Dialog eller diskussion. Ett gott samtal är ingen tävling. I dialogen möts mötesdeltagarna på lika villkor, man söker en gemensam lösning. Släpp på eventuell prestige. Dialogen det bästa för att gemensamt lösa en uppgift. Diskussionen få mer karaktären av tävling med rätt eller fel.

4. Ge alla tid. I en del grupper fördela sig ordet på ett naturligt sätt så att alla får lika mycket tid, i andra är några deltagare mer dominerande. Använd metoder för att se till att alla som vill kommer till tals.

5. Fråga och lyssna. Att ställa frågor som lockar till reflektion och eftertanke är ofta ett sätt att fördjupa ett samtal. Tänk på att det är skillnad mellan att fråga och ifrågasätta. Lyssna aktivt på svaren och att ställa gärna följdfrågor som fördjupar samtalet.
Läs mer i vår nya bok ”Samspelet i styrelserummet – smarta drag för framtiden” och köp den här!