Vanliga frågor2021-10-12T13:24:57+02:00
Vanliga frågor kring styrelsearbete
Hur lyckas man med företagets jämställdhetsarbete?2020-10-16T09:34:25+02:00

Den viktigaste framgångsfaktorn för att lyckas med företagets jämställdhets- och mångfaldsarbete är att ledningen och styrelse har kunskap och sätter frågorna högt på agendan. JGL ger chefer/ledare/styrelse ökade förutsättningar att leda, styra och rekrytera jämställt och därmed öka lönsamheten och företagens attraktionskraft. Börja arbetet med att hämta in kompetens genom utbildning för medarbetare i ledande positioner eller i styrelse. Gå vår Certifierade JGL-utbildning – se mer här!

Vad är JGL, Jämställdhet Genus Ledarskap?2020-10-16T09:35:18+02:00

JGL, Jämställdhet Genus Ledarskap, är ett utbildningskoncept framtaget av Försvarshögskolan och är väl beprövat och vetenskapligt underbyggt. Konceptet har vidareutvecklats och följer en fastställd kursplan, genomförs av certifierade kursledare och är kvalitetssäkrad via hållbarhetsinstitutet Sqild2. Fakta och forskning varvas med praktiska övningar. Gå vår Certifierade JGL-utbildning – se mer här!

Hur kan företaget motverka diskriminering?2020-10-16T09:36:03+02:00

Den 1 januari 2017 infördes nya regler avseende arbetsgivares skyldigheter att arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter. I och med lagändringen omfattas alla sju diskrimineringsgrunderna av kraven och arbetet ska utföras löpande. Börja arbetet med att hämta in kompetens genom utbildning för medarbetare i ledande positioner eller i styrelse. Gå vår Certifierade JGL-utbildning – se mer här!

Hur ökar jag attraktionskraften i företaget?2020-10-16T09:36:53+02:00

Vi vet att jämställdhet bidrar till att bolagens konkurrenskraft och lönsamhet stärks. Vi vet också att beslut som tas av en diversifierad grupp i högre grad är hållbara. En arbetsplats präglad av mångfald ger helt enkelt än större attraktionskraft och framgång.

Varför behöver företaget jämställdhets-certifiera sin styrelse?2020-10-16T09:37:31+02:00

En styrelse bör vara väl sammansatt och arbeta på ett modernt och effektivt sätt. Detta för att säkerställa företagets framtid, attraktionskraft och framgång. För att arbeta hållbart och lönsamt finns det idag, i styrelsen eller ledningsgruppen, en kunskapsbrist gällande frågor som berör jämställdhet och jämlikhet.

Vilken styrelseutbildning skall jag gå?2020-10-16T09:38:11+02:00

Säkra kvinnors Diplomutbildning i styrelsearbete i Ägarledda bolag vänder sig till dig som är styrelseordförande eller styrelseledamot – eller är på gång att bli – i ett mindre eller medelstort onoterat bolag. Du vill gå den här utbildningen för att bli mera komfortabel med olika skarpa lägen som du som medlem i styrelsen kan hamna i.

Behöver jag en styrelseutbildning?2020-10-16T09:38:36+02:00

Det yttersta ansvaret för ett aktiebolags verksamhet och utveckling har dess ägare, styrelse och vd. Det finns allvarliga fallgropar för en styrelsemedlem som i värsta fall kan leda till personligt betalningsansvar och åtal. Genom att gå en styrelseutbildning kan du undvika dessa fallgropar och bli mer medveten om vilka risker som finns. Du blir mer komfortabel med olika skarpa lägen som du som medlem i styrelsen kan hamna i. Du lär dig struktur, planering och om rätt prioriteringar för att fatta bra beslut men det handlar även om kompetensfördelning i styrelsen samt gruppdynamik.

Vad lär man sig på en styrelseutbildning?2020-10-16T09:39:03+02:00

Det yttersta ansvaret för ett aktiebolags verksamhet och utveckling har dess ägare, styrelse och vd. För att skapa en styrelse som vill visa vägen och som inte låter verksamheten leda styrelsen, en styrelse som skapar dynamik och tar tillvara samtliga kompetenser hos styrelsemedlemmarna så behövs både kunskap och erfarenhet, dvs kompetens. En styrelseutbildning ger dig kunskap om hur en styrelse skall vara sammansatt och arbeta på ett modernt och effektivt sätt för att säkerställa företagets framtid, attraktionskraft och framgång. Det handlar om struktur, planering och om rätt prioriteringar för att fatta bra beslut men det handlar även om kompetensfördelning i styrelsen samt gruppdynamik.

Hur får jag mer kunskap om vad som krävs i rollen som styrelseledamot i ett ägarlett bolag?2020-10-16T09:39:29+02:00

En styrelseutbildning ger dig kunskap om hur en styrelse skall vara sammansatt och arbeta på ett modernt och effektivt sätt för att säkerställa företagets framtid, attraktionskraft och framgång. Det handlar om struktur, planering och om rätt prioriteringar för att fatta bra beslut men det handlar även om kompetensfördelning i styrelsen samt gruppdynamik.

Hur får man sitt första styrelseuppdrag?2020-10-16T09:39:53+02:00

Det är att rekommendera att gå en styrelseutbildning som ger en både kunskap om vad som krävs och förväntas av en som styrelseledamot. Utbildningen belyser också vilka de vanligaste fallgroparna kan vara för styrelseledamöter. En styrelseutbildning är ofta meriterande vid inval till styrelser. Därefter är det klokt att registrera sig i kandidatbanker – göra sig synlig för såväl rekryterare och företag som söker ledamöter. Sökprofilerna för dessa uppdrag är ofta utopiska, man söker egenskaper, erfarenheter och kunskaper som inte finns samlade hos en enda person. Våga söka även om profilen bara stämmer delvis. Fundera över din egen kompetensprofil. Dessutom skall du aktivera ditt nätverkande. Gå på alla seminarier med anknytning till styrelsearbete och bolagsstyrning. Gå även om du inte är helt intresserad av ämnet. Du är där för att lyssna och nätverka. Läs mer om Säkra kvinnors nätverksträffar.

Vilken kompetens behöver jag för styrelseuppdrag?2020-10-16T09:40:31+02:00

Styrelsen består av en grupp individer. Det är den samlade kraften i gruppen som är viktig. En enskild person kan ha stor kompetens, ett välutvecklat personligt nätverk, erfarenhet mm, men fungerar inte i en grupp.
Företag befinner sig i olika utvecklingsfaser, bearbetar marknader av helt olika karaktär, arbetar nationellt eller globalt etc. Den styrelse kompetens som efterfrågas är därför mycket avhängig av i vilken situation företaget befinner sig. Personer som ska ingå i en styrelse måste fungera som en i gruppen, inse att det är samarbetet i gruppen/teamet som ger det bästa resultatet. Kunskap, erfarenhet, upparbetade nätverk mm finns hos alla. Men det är inte samma kunskap, samma erfarenhet etc. Någon har erfarenhet och expertkunskaper inom finansiering, någon annan inom försäljning och marknadsföring, en tredje inom organisation och så vidare. Vilken kunskap som styrelsen bör besitta styrs av var i livscykeln företaget befinner sig.

Hur många styrelseuppdrag kan en i övrigt heltidsysselsatt person klara av?2020-10-16T09:41:04+02:00

Det går inte att ge ett exakt svar på denna fråga eftersom allt beror på uppdragens art samt personens kunskaper och arbetsförmåga. Men generellt kan man säga att en i övrigt heltidssysselsatt person hinner med/klarar av högst 5 styrelseuppdrag.

Vilket arvode utgår vid styrelseuppdrag?2020-10-16T09:41:35+02:00

Vad som bör utgå i ersättning, arvode, till styrelsemedlemmar är mycket beroende på företagets storlek, var i ett utvecklingsskede företaget befinner sig, arbetsbördan mm. Att ange en viss ersättningsnivå är därför omöjligt, men vissa riktlinjer när det gäller beräkning av nivån på ersättningen går däremot att ge. Möjligheten att ersätta styrelse- medlemmar med annat än pengar finns också.

Ett styrelseuppdrag kan bara innehas av en fysisk person och är ett förtroendeuppdrag. Med detta följer att ersättningen är skattepliktig i inkomstslaget tjänst. Företaget som betalar ut ersättningen måste därför dra preliminär skatt innan ersättningen betalas ut samt betala in arbetsgivaravgifter.

En styrelseordförande som har en större arbetsbörda och ett större ansvar än övriga styrelsemedlemmar brukar erhålla ett arvode som är 50-100 procent högre.

För de allra minsta bolagen, kanske med bara en eller två externt hämtade styrelsemedlemmar, och där företagets verksamhet är relativt oförändrad år från år, kan en ersättning motsvarande ½ – 1 prisbasbelopp vara rimlig. Styrelsens ordförande bör få en ersättning i intervallet 1 – 2 prisbasbelopp. I små företag med god lönsamhet och stabil tillväxt är det rimligt med en högre ersättning. Ordföranden bör ha en ersättning på minst två prisbasbelopp.

I medelstora och större företag kan arvodena variera högst betydligt. Det är stor skillnad på den kompetens och tidsinsats som krävs i jämförelse mellan olika bolag. Företag som befinner sig i ett utsatt läge eller i en kraftig tillväxtfas behöver styrelsemedlemmar med hög kompetens och vilja att lägga mycket tid på företaget.
En vanlig utgångspunkt är att utgå från bolagets VD:s fasta lön. Ersättningen kan här vara 5 – 10 % av VD:s fasta lön för styrelseuppdraget. När det gäller styrelseordföranden kan 15 – 20 % av VD:s fasta lön vara rimligt.

Vilken ålder behöver jag ha för att kunna ta ett styrelseuppdrag?2020-10-16T09:42:06+02:00

För att kunna bli invald i en styrelse måste du minst vara 18 år. Du får inte vara i konkurs, ha förvaltare eller ha näringsförbud.

Vilken tid behöver jag lägga ner per styrelseuppdrag?2020-10-16T09:42:34+02:00

Som styrelseledamot i ett litet eller medelstort företag lägger man ner cirka 100 timmar per år på sitt uppdrag. Antalet timmar varierar beroende på bolagets mognadsgrad, konkurrens och konjunkturläge samt andra omständigheter. I samband med bolagsförvärv, kriser eller nyetableringar kan timmarna bli fler. Det handlar dock sällan om färre än 50 timmar per bolag och år och sällan om fler än 200 timmar.

Vilket ansvar har jag som styrelseledamot?2020-10-16T09:43:00+02:00

I Aktiebolagslagens åttonde kapitel behandlas bolagets ledning. Det är av sådan vikt att varje styrelseledamot i ett aktiebolag bör vara väl insatt i dess bestämmelser.

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.

Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen skall i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan den verkställande direktören och de andra organ som styrelsen inrättar.

Styrelsens ansvar och tillsynsskyldighet kan inte överlåtas på någon annan. (8 kap.3§)

I denna formulering inbegrips självfallet ett allmänt omfattande personligt ansvar, som kan utlösas vid grov oaktsamhet eller vårdslöshet från styrelsens sida. Det gäller för styrelsens ledamöter att se till att bolaget har en ändamålsenlig organisation, att medelsförvaltningen är ordnad på ett betryggande sätt och med en korrekt bokföring samt att skatter och avgifter deklareras och betalas. Härtill kommer en fortlöpande bedömning av bolagets resultat och ekonomiska ställning.

Vilket ansvar har jag som styrelseordförande?2020-10-16T09:43:24+02:00

I aktiebolagslagen har numera ordföranden fått ett väsentligt större ansvar.

I styrelser som består av mer än en ledamot skall en av ledamöterna vara ordförande. Ordföranden skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som anges i 3 – 5§§…(8 kap. 14§).

De uppgifter, som här avses, är styrelsen arbetsuppgifter och arbetsordning. Ordföranden skall också se till att styrelsen sammanträder när så behövs. Han har även ett ansvar för protokollen, som han skall underteckna. Sammantaget har ordföranden ett ansvar att leda styrelsens arbete och fungera som en länk mellan styrelsen och företagsledningen. I detta ligger även att se till att styrelsens ledamöter hålls informerade om bolagets utveckling och viktigare händelser. Följaktligen har ordföranden ett betydligt större personligt ansvar än övriga ledamöter.

Av vilka anledningar skall man rekrytera externer till styrelsen?2020-10-16T09:43:48+02:00

1. Ägar-, styrelse- och operativa frågor och roller blandas.
2. Allt föränderligare omvärld ställer högra krav på utblick och omvärldsbevakning.
3. För mycket historik och nuläge, för lite strategi och framtid i styrelsearbetet.
4. För mycket diskussion och för få beslut i styrelsen.
5. Dålig kvalitet på beslutsunderlag, ledamöterna är ej pålästa.
6. VD saknar bollplank kring ex. försäljning, ledning och personalfrågor.
7. Styrelsen utgörs av ägarna (representations-styrd), ej sammansatt utifrån bolagets framtida mål (målstyrd).
8. Ägarna vill sälja bolaget inom några år, men har ingen erfarenhet av detta.

Till toppen