Styrelserekrytering

styrelserekrytering-sakra-kvinnorFörst en utvärdering – sedan en rekrytering!

Säkra kvinnor rekryterar ut och matchar styrelsemedlemmar och styrelseordföranden som har en bred erfarenhet av strategiskt arbete. Det finns stor kompetens av att se hela bilden och överblickar en situation, analyserar densamma för att hitta vägen framåt. Dessa kvinnor har dessutom en styrelseutbildning att luta sig emot förutom annan relevant utbildning samt mycket bra erfarenheter och referenser. I poolen för Säkra kvinnor finner du bara kompetenta och erfarna kvinnor i ledande befattningar inom näringslivet idag.

Rekryteringen görs till företag som vill ta vara på alla kompetenser i sin styrelse. Företag som anser det vara av stor vikt hur man använder och jobbar med sin arbetsordning, sina ägardirektiv och sin styrning.

Vilka styrelser?

En styrelse skall vara väl sammansatt och arbeta på ett modernt och effektivt sätt för att säkerställa företagets framtid, attraktionskraft och framgång. Det handlar om struktur, planering och om rätt prioriteringar för att fatta bra beslut. De styrelser som ser en potential i och förstår vikten för företagets utveckling att jobba med hur styrelsen fattar beslut. Företag som vågar och vill jobba med de mjuka värden i beslutsfattandet och som inte bara ser till att arbetsordningen reglerar när informationen skall skickas ut, när och hur ofta mötena skall ske samt vilken dagordning/agenda styrelsen håller sig till.

Rekryteringstjänsten vänder sig till de styrelser som vill ta vara på all kompetens i sin styrelse för att fatta de bästa besluten samt visa den rätta riktningen för verksamheten. En styrelse som vill visa vägen och som inte låter verksamheten leda styrelsen. En styrelse som skapar dynamik och tar tillvara samtliga kompetenser hos styrelsemedlemmarna.

Inventering av styrelsearbetet

Då det är ett viktigt strategiskt beslut att rekrytera in medlemmar i sin styrelse så sker denna rekrytering efter säkerställandet och inventering av hur styrelsen arbetar idag. En kartläggning görs för att säkerställa att matchning av den rekryterade kommer att vara optimal. Om det behövs en åtgärdsplan så finns det bra resurser att tillgå. Om inventeringen visar på att styrelsen jobbar framåt och drar nytta av de kompetenser som finns i styrelsen men behöver komplettera med ytterligare en styrelsemedlem så tar en rekryteringsprocess vid.

Vad är en kompetent styrelse?

Relevant kompetens har alltid varit ett grundläggande kriterium vid val eller rekrytering av styrelsemedlemmar. Det är det fortfarande, kanske i större utsträckning än någonsin. Men för att en styrelse i sig ska bli verkligt kompetent och kunna göra betydande skillnad för företagets framgång krävs mer än bara starka individer med rätt kunskaper.

En kompetent styrelse är en dynamisk och handlingskraftig grupp som tar tillvara samtliga medlemmars kompetenser på ett sätt som gör helheten större än summan av delarna. Det är också en grupp som förstår vikten av att reflektera över det egna kompetensbehovet och utveckla formerna för hur man fattar beslut. Alltid med företagets bästa i fokus.

I en kompetent styrelse är det ingen som ”sitter”. Här jobbar man. Det kräver drivna medlemmar som tar sitt uppdrag på största allvar och som förstår hur de som yrkespersoner och individer på bästa sätt kan bidra till att stärka både gruppen och företagets konkurrenskraft.

Rätt utnyttjad är en kompetent styrelse en av företagets mest värdefulla tillgångar.