Certifierad utbildning för en jämställd styrelse - JGL

Jämställdhet/Genus/Ledarskap för styrelser

jamstalldhetsutbildning JGL

Certifierad utbildning inom Jämställdhet/Genus/Ledarskap (JGL) för styrelser

En kompetent styrelse är en dynamisk och handlingskraftig grupp som tar tillvara samtliga medlemmars kompetenser på ett sätt som gör helheten större än summan av delarna. Det är också en grupp som förstår vikten av att reflektera över det egna kompetensbehovet och utveckla formerna för hur man fattar beslut. Alltid med företagets bästa i fokus. 

Rätt utnyttjad är en kompetent styrelse en av företagets mest värdefulla tillgångar.

En styrelse bör vara väl sammansatt och arbeta på ett modernt och effektivt sätt. Detta för att säkerställa företagets framtid, attraktionskraft och framgång. För att arbeta hållbart och lönsamt finns det idag , i styrelsen eller ledningsgruppen, en kunskapsbrist gällande frågor som berör jämställdhet och jämlikhet.

Vi vet att jämställdhet bidrar till att bolagens konkurrenskraft och lönsamhet stärks. Vi vet också att beslut som tas av en diversifierad grupp i högre grad är hållbara. En arbetsplats präglad av mångfald ger helt enkelt än större attraktionskraft och framgång.

Den 1 januari 2017 infördes nya regler avseende arbetsgivares skyldigheter att arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter. I och med lagändringen omfattas alla sju diskrimineringsgrunderna av kraven och arbetet ska utföras löpande.

Den viktigaste framgångsfaktorn för att lyckas med företagets jämställdhets- och mångfaldsarbete är att ledningen och styrelse har kunskap och sätter frågorna högt på agendan. JGL ger chefer/ledare/styrelse ökade förutsättningar att leda, styra och rekrytera jämställt och därmed öka lönsamheten och företagens attraktionskraft.

Vad är JGL?

JGL, Jämställdhet Genus Ledarskap, är ett utbildningskoncept framtaget av Försvarshögskolan och är väl beprövat och vetenskapligt underbyggt. Konceptet har vidareutvecklats och följer en fastställd kursplan, genomförs av certifierade kursledare och är kvalitetssäkrad via hållbarhetsinstitutet Sqild2. Fakta och forskning varvas med praktiska övningar.

Vårt kursinnehåll

Innehållet är bl.a.

  • Definitioner
  • Makt och maktbaser
  • Organisationsteori och motstånd i organisationer
  • Statistik och analys
  • Ledning och styrning t ex gällande arbetsmiljölagstiftning, mål och företagspolicys
  • Ansvaret som arbetsgivare. Särskilt uppmärksammat efter #Metoo 

Kursledare

Charlotte Axelsson har många års erfarenhet av ledarskap, organisationsutveckling och praktiskt och systematiskt jämställdhetsarbete. Charlotte är certifierad JGL-utbildare.

Magdalena Helander arbetar sedan över 20 år med att driva förändrings- och utvecklingsinsatser med koppling till ledarskap, konflikt & kommunikation samt normmedvetenhet. Magdalena är delansvarig för handledarutbildning för JGL-utbildare samt examinator.

Upplägg & detaljer

Utbildningens omfattning är 2+2 dagar. Mellan tillfällena gör deltagaren en analysuppgift i sin organisation under handledning av kursledningen. Utbildningen avslutas med ett kort teoretiskt prov och en praktisk övning i form av ett styrelsespel. Efter genomförd utbildning får du ett certifikat och en utbildningsbeskrivning. Dokumentation och förtäring under utbildningen ingår i kursavgiften (ev boende ingår ej).

Plats för utbildningen är i World Trade Centers lokaler på Teatergatan 19 i Göteborg.

Utbildning vänder sig till chefer, ledningsgrupper och bolagsstyrelser.

Datum 2019:
4, 5 september
(heldagar)
23, 24 oktober
(heldagar)

Mervärde: Efter godkänd utbildning erhåller deltagarna ett certifikat. Detta är ofta, för en hel styrelse, startskottet på ett jämställt och lönsamt mångfaldsarbete som skapar attraktionskraft till bolaget. Som en naturlig följd av detta första steg erbjuder vi rådgivning, mentorer, kartläggning av styrelsens arbete samt rekryteringar av styrelsemedlemmar och ordförande.

Förutom kunskap delar vi med oss av vårt engagemang, vårt nätverk och värdefulla dialoger.

Pris: 15.500 kr exkl moms.

Anmäl dig här!