Personuppgiftspolicy

Policy-behandling-av-personuppgifter
April 2018 har följande policy upprättats av Säkra Kvinnor Styrelsebalans AB.

Syfte
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig vad det gäller såväl installationer som efterföljande tjänster för att du skall uppnå full funktion i din lösning. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring.

Riktlinjer
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

Namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Faxnummer
Ålder
Födelsedatum
Kön
Titel
Användarnamn
Fotografier
Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll, tex via sociala medier.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
När vi gör affärer med varandra byter vi personuppgifter med varandra. Detta är nödvändigt för att vi skall kunna leverera till dig. Vi inhämtar ditt samtycke, ett sätt att lämna samtycke är när Du ingår avtal med oss angående köp av produkter och/eller tjänster lämnar du ditt samtycke till att vi hanterar dina kunduppgifter/personuppgifter.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig. Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
Uppgifter som vi får från offentliga register
Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller seminarier
Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vilken information ger vi till dig?
Du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter till: info@sakrakvinnor.

Alternativt: Säkra Kvinnor Styrelsebalans AB, Hammarvägen 320, 421 65 Västra Frölunda.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi har policy för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.
Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part såvida detta inte behövs för att säkerställa vår leverans av produkter, installation, tjänster samt finansiella tjänster, eller om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar
Säkra Kvinnor Styrelsebalans AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.