Jämställdhet är hälsosamt

”Den svenska befolkningen är överlag vid god hälsa. Ett undantag från denna positiva bild är att den arbetsrelaterade psykiska ohälsan tycks öka, i synnerhet bland kvinnor. Varför är det så? ” Detta är inledningen till en rapport skriven av forskarna Annika Härenstam och Lisa Björk, och som nyligen presenterades av Jämställdhetsmyndigheten.
Bland de 1,4 miljoner – av Sveriges 5 miljoner sysselsatta – som rapporterar besvär till följd av arbetet, uppger var tredje kvinna och var fjärde man att de varit frånvarande från arbetet under den senaste tolvmånadersperioden till följd av besvären, uppger Arbetsmiljöverket 2020.

Kan det bero på att kvinnor och män svarar olika på arbetslivets belastningar på grund av biologiskt och socialt betingade olikheter? Att män som grupp till exempel har mer hälsosamma strategier för att hantera omvärldens förväntningar än kvinnor? Eller handlar det om att den sammanlagda belastningen i arbets- och privatliv tillsammans med andra sociala förväntningar belastar kvinnor särskilt hårt?

Trots att både värderingar och lagstiftning går i riktning mot ökad jämställdhet mellan kvinnor och män är arbetsmarknaden fortfarande könssegregerad. Flertalet kvinnor och män har inte jämförbara arbets- och livssituationer och därmed inte samma krav och resurser för att hantera sina liv.

Om vi verkligen vill göra något åt de ökade sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa, anser vi att man måste börja från toppen. Det räcker inte att reglera sjukförsäkringen, stifta nya förordningar och liknande. Vi kan ju konstatera att föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4), inte haft någon större effekt. Om företagen hade arbetat främjande och långsiktigt, skulle sjukkurvorna med störat sannolikhet inte peka uppåt.

Vad vi menar med att börja ”från toppen” är att styrelser och företagsledningar som är jämställda generellt visar på en bättre lönsamhet och en högre frisknärvaro, ett faktum som går hand i hand. Vi behöver verka än mer för att få ägare och styrelser att förstå detta samband och vilja och våga agera mot ökad jämställdhet, och att detta arbete börjar i deras eget skikt. Inte längre ner i organisationen.

Ett gott exempel på detta är maj månads förebild, Susanne Johansson, VD på Texla Industri AB. Susanne leder ett företag i en bransch som är mansdominerad, men bilden idag är ett jämställt företag, både i ledning och bland övriga anställda. Susanne gästar oss vid nästa nätverksfrukost den 2 juni. Du kan också läsa mer om Susanne längre ner i nyhetsbrevet.
Livet är inte bara jobb. Det står en sommar utanför dörren och väntar. Den ska vi släppa in och njuta av solen och värmen som utlovas till helgen.