Vad som bör utgå i ersättning, arvode, till styrelsemedlemmar är mycket beroende på företagets storlek, var i ett utvecklingsskede företaget befinner sig, arbetsbördan mm. Att ange en viss ersättningsnivå är därför omöjligt, men vissa riktlinjer när det gäller beräkning av nivån på ersättningen går däremot att ge. Möjligheten att ersätta styrelse- medlemmar med annat än pengar finns också.

Ett styrelseuppdrag kan bara innehas av en fysisk person och är ett förtroendeuppdrag. Med detta följer att ersättningen är skattepliktig i inkomstslaget tjänst. Företaget som betalar ut ersättningen måste därför dra preliminär skatt innan ersättningen betalas ut samt betala in arbetsgivaravgifter.

En styrelseordförande som har en större arbetsbörda och ett större ansvar än övriga styrelsemedlemmar brukar erhålla ett arvode som är 50-100 procent högre.

För de allra minsta bolagen, kanske med bara en eller två externt hämtade styrelsemedlemmar, och där företagets verksamhet är relativt oförändrad år från år, kan en ersättning motsvarande ½ – 1 prisbasbelopp vara rimlig. Styrelsens ordförande bör få en ersättning i intervallet 1 – 2 prisbasbelopp. I små företag med god lönsamhet och stabil tillväxt är det rimligt med en högre ersättning. Ordföranden bör ha en ersättning på minst två prisbasbelopp.

I medelstora och större företag kan arvodena variera högst betydligt. Det är stor skillnad på den kompetens och tidsinsats som krävs i jämförelse mellan olika bolag. Företag som befinner sig i ett utsatt läge eller i en kraftig tillväxtfas behöver styrelsemedlemmar med hög kompetens och vilja att lägga mycket tid på företaget.
En vanlig utgångspunkt är att utgå från bolagets VD:s fasta lön. Ersättningen kan här vara 5 – 10 % av VD:s fasta lön för styrelseuppdraget. När det gäller styrelseordföranden kan 15 – 20 % av VD:s fasta lön vara rimligt.