I aktiebolagslagen har numera ordföranden fått ett väsentligt större ansvar.

I styrelser som består av mer än en ledamot skall en av ledamöterna vara ordförande. Ordföranden skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som anges i 3 – 5§§…(8 kap. 14§).

De uppgifter, som här avses, är styrelsen arbetsuppgifter och arbetsordning. Ordföranden skall också se till att styrelsen sammanträder när så behövs. Han har även ett ansvar för protokollen, som han skall underteckna. Sammantaget har ordföranden ett ansvar att leda styrelsens arbete och fungera som en länk mellan styrelsen och företagsledningen. I detta ligger även att se till att styrelsens ledamöter hålls informerade om bolagets utveckling och viktigare händelser. Följaktligen har ordföranden ett betydligt större personligt ansvar än övriga ledamöter.