Som styrelseledamot i ett litet eller medelstort företag lägger man ner cirka 100 timmar per år på sitt uppdrag. Antalet timmar varierar beroende på bolagets mognadsgrad, konkurrens och konjunkturläge samt andra omständigheter. I samband med bolagsförvärv, kriser eller nyetableringar kan timmarna bli fler. Det handlar dock sällan om färre än 50 timmar per bolag och år och sällan om fler än 200 timmar.