Aktuellt

Gender-Equality

Övergripande mål i Sverige är att män och kvinnor ska ha samma förutsättningar och vara aktiva medborgare

Vi ser att vi bör skapa förutsättningar för att både män och kvinnor ska få lika makt. Hur gör vi det?
Jo, genom att rekrytera bredare till våra styrelser, men också genom att bidra till att utveckla befintliga styrelser. Många styrelser skulle kunna utvecklas genom att utnyttja den samlade kompetens som finns. Det kräver många gånger att man behöver jobba på att skapa ett tillåtande klimat med minskad prestige. Kanske kan man även adjungera kompetens under en begränsad tid. Här kan tex unga personer (företrädesvis unga och kompetenta kvinnor få tillträde till en senare styrelseplats).

Som det ser ut idag, är kvinnors makt och inflytande beroende av männens vilja att dela med sig. Statistik visar mäns fördelar i förhållande till kvinnor. Det gäller t ex lön, arbetstid, positioner i näringslivet mm. Den officiella uppfattningen är att dessa förhållanden är oacceptabla och oönskade, men så läng de inte kopplas ihop med en bakomliggande manlig maktstruktur, som i sin förlängning leder fram till dessa systematiska snedfördelningar, kommer de att bestå. Vi behöver ändra maktförhållandena i samhället, så att kvinnors lika värde garanteras.